تبلیغات
مهندسی عمران - افزایش سختی جانبی سازه قاب-دیوار در ساختمان های بلند بوسیله سخت كردن طبقات در ترازهای بهینه

افزایش سختی جانبی سازه قاب-دیوار در ساختمان های بلند بوسیله سخت كردن طبقات در ترازهای بهینه

جمعه 25 تیر 1389 05:51 ب.ظ

نویسنده : مخمد امیدی

چكیده : در این پژوهش روش محیط پیوسته برای سازه های قاب-دیوار تشریح شده است. دیوار برشی كوپل به علت خواصی كه دارد می تواند نماینده ای از سازه های خمشی باشد. با استفاده ازاین تئوری در فرمول های محیط پیوسته مربوط به سازه های قاب-دیوار، انعطاف پذیری ستون ها را كرده و ایده ای برای افزایش سختی جانبی سازه های قاب-دیوار در ساختمان های بلند بوسیله سخت كردن یك یا تعدادی از طبقات در ارتفاع میانی یا بالای ارائه شده است. سخت كردن طبقه یا طبقات با پركردن یك یا چند دهانه از قاب بوسیله بتن یا مصالح بنایی یا اضافه كردن بادبند یا افزایش اندازه ستونها و تیرهای اطراف طبقه/طبقات صورت می گیرد. این روش و ارزیابی پارامترهایی كه در رفتار سازه های سخت شده دخالت دارند بوسیله روش مدل محیط پیوسته و روش اجزا محدود شرح داده شده است. همچنین این روش در دو ساختمان 20 و 25 طبقه به كار برده شده است. ترازهای بهینه طبقات سخت شده با استفاده از روش محیط پیوسته و اجزا محدود خطی و غیرخطی بدست آمده است. در نهایت تحلیل دینامیكی غیرخطی سازه نیز مورد نظر قرار گرفته ونتایج این تكنیك با استفاده ازاین روش نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -